معرفی

مشخصات فردی

معصومه السادات حسینی میرصفی

نام - نام خانوادگی : معصومه السادات   حسینی میرصفی

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : اخلاق اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : معارف اسلامی

سوابق اجرایی

 

رییس دانشکده علوم انسانی

 

دانشگاه آزاد واحد تهران شرق

مدت زمان تصدی پست

قریب به 2 سال

 

مدیر گروه معارف اسلامی

 

دانشگاه آزاد واحد تهران شرق

مدت زمان تصدی پست

6 سال

 

دبیر شورای هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی

 

دانشگاه آزاد واحد تهران شرق

مدت زمان تصدی پست

3 سال

 

 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : معارف اسلامی

محل خدمت : گروه معارف اسلامي

مرتبه علمی : مربی

پایه : 7

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیأت علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1389-06-01

معصومه سادات حسینی میرصفی
معصومه السادات حسینی میرصفی

محل خدمت :
    گروه معارف اسلامي
مرتبه علمی :
    مربی
^